Slagen man

Så kom den då. Den första svenska undersökningen om mansmisshandel. Camilla Palmberg och Heidi Wasén från Sociologiska institutionen i Stockholm har i examensarbetet Slagen man undersökt hur det är att vara man och bli slagen av frun, sambon eller flickvännen.
Tidigare forskning, som för övrigt är mycket knapphändig, har främst riktat in sig på i vilken utsträckning det sker. Palmberg och Wasén ville istället ta reda på hur männen själva upplevde misshandeln, hur den såg ut, hur de blev bemötta av omvärlden och hur kontakten med myndigheten var.

De ska ha en eloge. Inte bara för att de vågar ta upp ett sådant tabubelagt område utan för att de kommer med nya rön.

Palmberg och Wasén djupintervjuade sju män och identifierade fyra olika former av misshandel, varav två verkar vara specifika för kvinnliga misshandlare. Förutom fysisk och psykisk misshandel, identisk med den misshandel slagna kvinnor rapporterat om, förekommer ekonomiskt utnyttjande och psykisk misshandel kopplad till de gemensamma barnen - fäderna blir berövade kontakt och modern talar illa om dem inför barnen.

En annan skillnad är att flera av männen inte ens förväntat sig hjälp av t ex mansjourerna. De få som vänt sig till dessa hade inte heller fått någon hjälp - personalen hade inte kompetens att bemöta deras problem. Myndigheterna reagerade också schablonmässigt menade männen, de trodde inte på dem utan tog istället parti för kvinnan.

Omgivningen verkade överhuvudtaget ha svårt att tro på att männen faktiskt blev misshandlade. Kanske inte så konstigt eftersom fenomenet inte ingår i vår världsbild. Tyvärr fick detta konsekvenser för männen. Det var lätt för de misshandlande kvinnorna att polisanmäla dem för en mängd olika påhittade brott, särskilt under vårdnadstvister. Männen såg inte heller sig som "normala" män, eftersom "normala" män inte blir slagna.

De senaste decennierna har mycket gott arbete gjorts kring kvinnomisshandel, och de senaste åren har vi även börjat tala om samkönad misshandel. Nu måste även denna typ av partnermisshandel uppmärksammas, för som de misshandlade männen i undersökningen själva säger: samhället måste förändras men inget förändras om man inte talar om problemen.

(LO tidningen)