Magisteruppsats - Synden ideologiserad

Petras magisteruppsats handlar om den svenska prostitutionspolicyns symboliska innebörder. Utifrån ett brett material analyserar hon tre paradoxer: innehåll – policyn anses baseras på en ny och modern jämställdhetsideologi, men visar drag av äldre sexualideologi och sexuell essentialism; momentum – policyn och diskursen går i motsatt riktning än andra länders, är oerhört samstämmig och fördömer alternativ med emfas, samt; konsekvenser – syftet med policyn är att skapa ett bättre samhälle för kvinnor, men medför negativa konsekvenser för kvinnor som säljer sexuella tjänster.

Analysen sker utifrån olika teman som delvis går in i varandra: idéarvet från det svenska folkhemmet, hur diskurser görs auktoritära samt policyns symboliska innebörder. I analysen utgår hon även från ett genusperspektiv.
I uppsatsen under rubrik "konsekvenser" sammanfattar hon vilka negativa konsekvenser sexköpslagen och övrig prostitutionspolicy har för sexsäljarna själva.

Här kan du ladda ner uppsatsen (pdf 236 kb)